ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

Предмет на настоящия документ са ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ на сайтовете ClubS1.bg, ClubS1.net, Motoclub.bg, video.clubs1.bg, autocatalog.bg, gotvia.bg и e-spisanie.com (наричани по-долу „Сайтовете"). Настоящите Общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и КЛУБ СПИЙД ПРИНТ ООД, с който получавате правото да използвате услугите на сайта за лични и нетърговски цели при спазване на подробно описаните по-долу условия. Чрез регистрацията си и достъпа до Сайта, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля не използвайте този сайт. КЛУБ СПИЙД ПРИНТ ООД („Издателството") има изключителни права върху „Сайтовете" и само и има право да променя и/или изменя настоящите Общи условия.
УСЛОВИЯТА могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. Издателството не носи отговорност, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е прочел последния вариант на настоящите УСЛОВИЯ. Последен вариант на УСЛОВИЯТА може да се види по всяко време тук.


I. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ


При тълкуването и прилагането на настоящите Общи условия, посочените по-долу термини и изрази имат следното значение:


1. „Потребител" е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на сайта.


2. „Собствено съдържание" на КЛУБ СПИЙД ПРИНТ ООД са всички текстове, графики, снимки, лога, както и комбинация от тях, публикувани на сайтовете и/или в дигиталните версии на съответните издания от служители на издателството.


3. „Друго съдържание" е всяка информация, публикувана на www.clubs1.bg от Потребителите.


II. ОПИСАНИЕ НА УСЛУГИТЕ


1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ разбира и приема обстоятелството, че УСЛУГИТЕ се предоставят "във вида, в който са" и това, че ClubS1.bg не поема никаква отговорност за навременността, изтриването, невъзможността да бъдат доставени или запазени персонални настройки или комуникации на потребителя, както и за нанесени щети, пропуснати ползи и други вреди, настъпили след, в резултата на или поради използване (или пък невъзможност за използване поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на УСЛУГИТЕ.


2. За да използва УСЛУГИТЕ, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да получи достъп до World Wide Web пряко или чрез други устройства, които имат достъп до Web базирано съдържание. Освен това ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да си осигури цялото оборудване необходимо за достъп до World Wide Web, включително компютър, модем или другo средствo за достъп до Интернет мрежата. ClubS1.bg само предоставя УСЛУГИТЕ и не отговаря за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на УСЛУГИТЕ, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от ПОТРЕБИТЕЛЯ.


3. Всички права на интелектуална собственост върху Собствено съдържание на сайта, са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.


4. Клуб спийд принт ООД предоставя на Потребителите на сайта ClubS1.bg срещу съответните такси достъп до платени услуги. Условията за ползване на платените услуги може да видите тук.


III. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ПРИ РЕГИСТРАЦИЯ


1. Предвид ползването на УСЛУГИТЕ на ClubS1.bg, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява:
a) при попълване на регистрационната форма да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си (наричана оттук нататък с общото наименование ЛИЧНИ ДАННИ);
б) да внася при нужда промени в тези ЛИЧНИ ДАННИ с оглед на тяхната вярност, точност, актуалност и изчерпателност.


2. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ предостави фалшива, неточна, неактуална или непълна информация, ClubS1.bg има право да закрие и/или изтрие информацията без специално уведомяване и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои УСЛУГИ.


3. С оглед сигурността и защитата на личния живот на своите ПОТРЕБИТЕЛИ, ClubS1.bg уведомява родителите, че УСЛУГИТЕ са предоставени на най-широка публика и че определянето на подходящите УСЛУГИ за ползване от страна на техните деца, е тяхна отговорност.


IV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ. КОНФИДЕНЦИАЛНА ПОЛИТИКА НА ClubS1.bg


1. Поверителността и сигурността на личните данни на нашите потребители е от първостепенно значение за нас. Настоящата Политика за защита на личните данни на сайтовете ClubS1.bg, ClubS1.net, Motoclub.bg, video.clubs1.bg, autocatalog.bg, gotvia.bg и e-spisanie.com регламентира начина, по който събираме, използваме, съхраняваме, разкриваме и изтриваме, или най-общо „обработваме“, данните Ви.


Приемайки настоящите Условия ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, които са регистрирали потребителско име и парола изрично се съгласяват предоставените от тях ЛИЧНИ ДАННИ да бъдат обработвани от КЛУБ СПИЙД ПРИНТ ООД.


2. Събиране и използване на лични данни. Лични данни са всяка информация, с която може да бъде идентифицирано дадено лице. Възможно е да Ви бъде поискана лична информация всеки път, щом влезете във връзка с нас или с наши партньори с оглед предоставянето на продуктите и услугите ни. Единствено при спазването на настоящата Политика за защита на личните данни и всички приложими законови разпоредби Администраторът и неговите партньори могат да споделят тази информация помежду си и да я използват. Вашите лични данни се обработват единствено на територията на Република България, само за срока и за целите, за които са предоставени.


3. Какви лични данни събираме? Когато регистрирате акаунт, можем да събираме различни видове информация, включително, но не само име, пощенски адрес, телефонен номер, email, предпочитан начин на комуникация, информация за банкова карта или др.


а) В случаите, в които е необходимо издаването на определени документи, например фактура, е възможно да Ви бъдат поискани и допълнителни данни съгласно изискванията на нормативната уредба.


б) Съхраняваме история на поръчките, направени от всеки регистриран на сайта акаунт.


4. Как използваме личните данни? Всички доброволно предоставени от ПОТРЕБИТЕЛЯ ДАННИ както и други ДАННИ, които го идентифицират в процеса на ползване на УСЛУГИТЕ се съхраняват, обработват и използват за целите на поддръжка на определени функционалности на предоставената УСЛУГА или РЕКЛАМА.


а) Обработваме личните Ви данни, за да изпълним задълженията си като страна по договор за продажба на стоки или услуги. Възможно е периодично да ги използваме за да изпращаме важни съобщения като известия относно направени поръчки, промени в Общите условия или други правила.


б) В случай, че сте заявили съгласие, обработваме Вашите данни за да Ви информираме за актуални промоции и рекламни активности. Веднъж заявено съгласие по всяко време може да бъде оттеглено.


в) В случай, че сте заявили съгласие за участие в определени събития (томбола, игра и др.) обработваме предоставените ни от Вас данни, за да администрираме тези активности.


5. ClubS1.bg си запазва правото да използва IP адресите на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо при изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите условия.


6. Разкриване пред трети страни. В дадени случаи, с цел изпълнението на задълженията ни по сключени с Вас договори или на законови такива, е необходимо или ще бъдем задължени да разкриваме предоставени от Вас лични данни наши партньори или пред компетентни органи.ClubS1.bg си


7. Защита на личните данни. Администраторът взима предпазни мерки, включващи административни, технически и физически мерки, за да защити личните ви данни от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.


ВНИМАНИЕ: Когато публикувате във форуми, чат стаи или услуги на социални мрежи, личната информация, която споделяте, е видима за други потребители и може да бъде четена, събирана или използвана от тях. В тези случаи Вие носите отговорност за личната информация, която изберете да предоставите. Личната кореспонденция на потребителите във форума е строго конфиденциална и няма да бъде нарушавана, променяна или четена без изричното съгласие и/или указание на потребителя.


8. Цялост и задържане на личните данни. Ще задържим личните Ви данни за период, необходим за изпълнението на конкретната цел, за която същите се обработват, след което ще бъдат изтрити, освен ако нормативен акт изисква да ги задържим за по-дълъг период.


9. Можете да проверите точността, пълнотата и актуалността на личните си данни, както и да ги коригирате, като влезете в акаунта си.


Ако искате да оттеглите съгласието си за обработване на лични данни, да заявите корекция, да възразите срещу тяхното обработване или да поискате данните Ви да бъдат изтрити („правото да бъдеш забравен“), следва да изпратите искане в този смисъл с имейл до dpo@clubs1.bg. С оглед избягване на злоупотреби, искания с горното съдържание ще бъдат разглеждани само ако са изпратени от имейла, използван за регистрацията на акаунта, като запазваме правото си да поискаме допълнителни данни с оглед установяване идентичност на подалия искането и субекта на данните, за който се отнася. На подадени искания относно лични данни ще бъде отговорено в едномесечен срок.


10. Има право (но не и задължение) да инсталирме върху компютър или друго крайно устройство на ПОТРЕБИТЕЛЯ бисквитки (cookies) – малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страница чрез Интернет сървър върху твърдия диск на ПОТРЕБИТЕЛЯ и дават възможност за възстановяване на информация за ПОТРЕБИТЕЛЯ, като го идентифицират, както и за проследяване на действията му. Бисквитките могат да бъдат инсталирани и от трети лица с цел рекламиране на стоки и услуги, които представляват интерес за ПОТРЕБИТЕЛЯ по време на неговото посещение на Уебсайтовете и други посещавани от него уебсайтове. В случаите, в които бисквитките се инсталират от Google Inc. при предоставяне на услугата AdSense допълнителна информация за тази възможност, както и за правото на ПОТРЕБИТЕЛЯ да откаже предоставянето на информация на Google Inc., може да бъде намерена ТУК.


Политиката за използване на бисквитките може да прочетете по всяко време ТУК.


V. ДОСТЪП, ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ И ПАРОЛА, СИГУРНОСТ


1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава желаните от него ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ (ако същото е свободно) и ПАРОЛА за достъп до всички УСЛУГИ на ClubS1.bg, след като извърши процеса на регистрация.


2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е отговорен за поддържане на конфиденциалността на получените ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ и ПАРОЛА и е изцяло отговорен за всички дейности, достъпът, до които се извършват с неговите ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ и ПАРОЛА.


3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да уведоми незабавно ClubS1.bg за всяко неоторизирано използване на ПОТРЕБИТЕЛСКОТО си ИМЕ и ПАРОЛА или за всяко друго нарушаване на сигурността. Също така се съгласява да прекратява достъпа до УСЛУГИТЕ (Изход) в края на всяка сесия (след използването им).


4. В случай на загубване (забравяне) на ПАРОЛАТА, ClubS1.bg предлага опция за възстановяване на паролата на акаунта при правилно въвеждане от ПОТРЕБИТЕЛЯ на електронната поща асоциирана с акаунта при регистрация.


IV. ПОВЕДЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ


1. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на УСЛУГИТЕ разбират, че информацията, данните, публикуваните мнения, текст, софтуер, музика, звук, фотоси или всякакви други материали (наречени общо по-нататък "СЪДЪРЖАНИЕ"), които стават публично достояние или се предават конфиденциално, са отговорност единствено на човека, който генерира това СЪДЪРЖАНИЕ.


2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е изцяло отговорен за изпращаното по електронна поща или разпространявано по друг начин СЪДЪРЖАНИЕ чрез УСЛУГГИТЕ на ClubS1.bg . ClubS1.bg не контролира СЪДЪРЖАНИЕТО, изпращано и разпостранявано чрез УСЛУГИТЕ и по този начин не гарантира точността, целостта, верността или характера на това СЪДЪРЖАНИЕ.


3. Използвайки Услугите, ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да срещне СЪДЪРЖАНИЕ, което има обиден, неприличен или неприемлив характер. При никакви обстоятелства ClubS1.bg няма да отговаря за каквото и да е СЪДЪРЖАНИЕ, създадено от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, включително за грешки и пропуски в него и/или за каквито и да са щети и вреди от всякакъв характер, произтекли в резултат на използване на СЪДЪРЖАНИЕТО, изложено, публикувано, изпратено или предадено по някакъв друг начин чрез УСЛУГИТЕ.


4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да спазва правилата за писане във форума и коментари под новините на сайта.


5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да НЕ използва УСЛУГИТЕ на ClubS1.bg, за да:


а) формулира, изпраща, публикува или разпространява по какъвто и да е начин СЪДЪРЖАНИЕ, което е незаконно, вредно, заплашващо, обиждащо, предизвикващо безпокойство, нараняващо, дискредитиращо, вулгарно, неприлично, клеветящо, нарушаващо конфиденциалността или неприемливо от гледна точка на расови, етнически или други причини за клиент или партньор на ClubS1.bg или която и да било личност;


б) причинява вреда на децата по какъвто и да е начин ;


в) се представя за човек или група хора, включително и, но не само за: представител на ClubS1.bg, лидер на форум, указател или хост, както и по друг начин да заблуждава относно принадлежността си към група хора или отделен човек;


г) фалшифицира хедъри или по друг начин да манипулира идентификационните средства с цел да се завоалира произходът на Съдържание, публикувано и/или разпространявано чрез УСЛУГИТЕ;


д) да формулира, изпраща, публикува или разпространява по какъвто и да е начин СЪДЪРЖАНИЕ, за което няма право да предава по закон или в резултат на други договорни или поверителни отношения (като вътрешна информация, конфиденциална информация, информация относно нечия собственост, получена в резултат на наемни отношения, или информация, която е предмет на споразумения за неразгласяване) ;


е) да формулира, изпраща, публикува или разпространява по какъвто и да е начин СЪДЪРЖАНИЕ, което нарушава каквото и да е търговско, патентно, авторско или друго право на собственост ("ПРАВА") на която и да е страна, включително и като не ангажира повече от 24 часа без да ползва към някоя услуга поддомейни или домейни, правата, за чието ползване, принадлежат на ClubS1.bg ;


ж) да формулира, изпраща, публикува или разпространява по какъвто и да е начин неразрешени рекламни материали, джънк поща, спам, "верижни писма", пренасочени с псевдо събдомейни, "пирамидални схеми" или други форми за привличане на клиенти ;


з) да формулира, изпраща, публикува или разпространява по какъвто и да е начин материали, съдържащи компютърни вируси или други компютърни кодове, файлове или програми, предназначени да прекъсват, разстройват или ограничават функционирането на компютърен софтуер, хардуер или телекомуникационно оборудване ;


и) да нарушава нормалната работа на другите потребители на УСЛУГАТА, включително и ако не я ползва, да въздейства по какъвто и да е друг начин, който влияе отрицателно върху възможността на другите потребители да участвуват в обмен в реално време ;


к) да пречи за предоставяне на УСЛУГИТЕ или нарушава работата на сървъри или мрежи, свързани с услугите, да не се спазват изискванията, процедурите, политиката или разпоредбите на мрежите, свързани с УСЛУГАТА ;


л) да нарушава преднамерено или непреднамерено местни, национални или международни закони ;


м) да преследва или по какъвто и да е начин да безпокои друг ПОТРЕБИТЕЛ ;


н) да събира и използва неправомерно персонална информация за други потребители.


VII. ДРУГИ


1. КЛУБ СПИЙД ПРИНТ ООД си запазва правото да наблюдава и контролира активността на потребителите на Сайта, с цел да следи съблюдаването на настоящите Общи условия, както и правото да редактира или изтрива Друго съдържание, което Издателството смята за нецензурно, обидно или нарушаващо настоящите Общи условия.


2. ClubS1.bg си запазва правото да променя технологията и дизайна на предоставяните УСЛУГИ без предварително известяване.


3. ClubS1.bg си запазва правото да изпраща на своите потребители административни съобщения и корпоративен нюзлетър на „Клуб Спийд принт" ООД, системни съобщения, свързани с нови УСЛУГИ или с промени в условията и начините за използване на сегашните УСЛУГИ. Тези комуникации се считат за част от използването на услугите и Вие не сте в състояние да се отпишете да не ги получавате. Като потребител във форума, може да изберете от контролния панел на профила си да не получавате съобщения от администратора на форума.


4. Регистрирайки се в сайта Вие давате своето съгласие да получавате информационни бюлетини от сайтовете под формата на електронни съобщения, СМС и др. подобни на доброволно посочените от Вас електронни адреси, телефони и др. При всяко подобно уведомяване „Клуб Спийд принт" ООД ще Ви предоставя възможност за да се откажете за в бъдеще от получаването на конкретния информационен бюлетин.


5. Относно съдържанието на всички реклами, фигуриращи в сайта на ClubS1.bg, както и за запазените търговски марки, които те касаят, отговорност носят единствено рекламодателите.


6. ClubS1.bg си запазва правото да изтрие създадено от ПОТРЕБИТЕЛЯ потребителско име, ако последният не бъде използван в продължение на 12 месеца и няма активност в сайта.


37. Предвид международния характер на мрежата Интернет и че ClubS1.bg е свързан с тази мрежа, ClubS1.bg не гарантира, че потокът информация към и от ClubS1.bg няма да бъде следен и записван от трети страни, освен в случаите, в които се използва SSL (криптирана връзка), при която защитата на връзката се осъществява, съгласно международния SSL сертификат.


8. ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ


1. С оглед периодично допълване и модификации на услугите, тяхното усъвършенстване и разширяване, както и във връзка с възможни законодателни промени, които рефлектират върху тях, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от „Клуб Спийд принт" ООД. Тази промяна може да се извършва и при изменение на вида, естеството или технологията на предоставяните Услуги, както и при изменение в икономическите условия.


2. При извършване на промени в Общите условия, „Клуб Спийд принт" ООД довежда до знанието на ПОТРЕБИТЕЛЯ извършените промени чрез публикуването им на уебсайта ClubS1.bg. „Клуб Спийд принт" ООД предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ двуседмичен срок да се запознае с промените в Общите условия.


3. Тези Общи условия, както и бъдещи изменения в Общите условия, се прилагат и за заварените регистрирани ПОТРЕБИТЕЛИ към датата на влизането им в действие. Регистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ имат възможността да заявят в срока по т.8. буква б чрез изпращане на съобщение до „Клуб Спийд принт" ООД, че отхвърлят промените. В случай, че изявление за отхвърляне на промените не бъде получено от „Клуб Спийд принт" ООД, се счита, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е обвързан от тях. Заявяването от страна на регистриран ПОТРЕБИТЕЛ, че не е съгласен с промените в Общите условия, ще води до автоматично прекратяване на договора между ПОТРЕБИТЕЛЯ и „Клуб Спийд принт" ООД за ползване на услугите, предоставяни чрез уебсайта ClubS1.bg, при което „Клуб Спийд принт" ООД има право да спре незабавно достъпа на съответния ПОТРЕБИТЕЛ до потребителския му профил, да прекрати регистрацията му и да изтрие от сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание.


Настоящите Общи условия са одобрени от управителя на Клуб Спийд принт ООД и влизат в сила считано от 09.02.2009 г.


Изменени, считано от 28.01.2010 г.
Изменени, считано от 25.06.2011 г.
Изменени, считано от 01.03.2016 г.


Изменени, считано от 21.05.2018 г.


 


 

Препоръчваме ви:

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА E-SPISANIE.COM

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА САЙТА E-SPISANIE.COM

Предмет на настоящия документ е употребата на сайта e-spisanie.com (наричан по-долу „САЙТ"). Настоящите Общи условия представляват договор между Вас и „Клуб спийд принт” ООД, с който получавате правото да използвате услугите на САЙТА за лични и нетърговски цели при спазване на подробно описаните по-долу условия. Чрез регистрацията си и достъпа до САЙТА, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля не използвайте този сайт. „Клуб спийд принт” ООД има изключителни права върху САЙТА и има право да променя и/или изменя настоящите Общи условия.
УСЛОВИЯТА могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. КЛУБ СПИЙД ПРИНТ ООД не носи отговорност, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е прочел последния вариант на настоящите УСЛОВИЯ. Последен вариант на УСЛОВИЯТА може да се види по всяко време тук.

I. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

При тълкуването и прилагането на настоящите Общи условия, посочените по-долу термини и изрази имат следното значение:

1. „ПОТРЕБИТЕЛ" е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на сайта.

2. „СЪДЪРЖАНИЕ" са всички текстове, графики, снимки, лога, както и комбинация от тях, публикувани на сайта e-spisanie.com и/или в дигиталните версии на съответните издания от служители на издателството.

3. „ЕЛЕКТРОННИ СПИСАНИЯ” са електронни (дигитални) варианти на периодчни издания.

II. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ, ОБХВАТ И ХАРАКТЕРИСТИКА И ОПИСАНИЕ НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ УСЛУГИ

1. “Клуб спийд принт” ООД предоставя на Потребителите на сайта срещу съответните такси достъп до следните услуги:
(a). Закупуване на достъп до отделни броеве на ЕЛЕКТРОННИ СПИСАНИЯ, чрез извършване на заявка за покупка и заплащане на съответната цена. 
(b). Закупуване на абонамент за достъп до ЕЛЕКТРОННИ СПИСАНИЯ срещу съответната абонаментна цена и при съобразяване със и стриктно спазване от страна на Потребителя на настоящите Общи условия.

2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ разбира и приема обстоятелството, че УСЛУГИТЕ се предоставят "във вида, в който са" и това, че САЙТЪТ не поема никаква отговорност за навременността, изтриването, невъзможността да бъдат доставени или запазени персонални настройки или комуникации на потребителя, както и за нанесени щети, пропуснати ползи и други вреди, настъпили след, в резултата на или поради използване (или пък невъзможност за използване поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на УСЛУГИТЕ.

3. За да използва УСЛУГИТЕ, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да получи достъп до World Wide Web пряко или чрез други устройства, които имат достъп до Web базирано съдържание. Освен това ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да си осигури цялото оборудване необходимо за достъп до World Wide Web, включително компютър, модем или другo средствo за достъп до Интернет мрежата. САЙТЪТ само предоставя УСЛУГИТЕ и не отговаря за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на УСЛУГИТЕ, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от ПОТРЕБИТЕЛЯ.

III. АВТОРСКИ ПРАВА. УСЛОВИЯ ЗА ДОСТЪП. СЪГЛАСИЕ С УСЛОВИЯТА.

1. Правата на интелектуална собственост върху дигиталните версии на изданията, принадлежат на издателите им и са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права.

2. Потребителят получава правото на достъп до услугите на сайта срещу съответните такси единствено за лични /нетърговски/ цели.

3. Потребителят получава достъп до дигиталните версии на съответните издания, като може да отпечатва отделни материали от тях, за да ги използва за лични /нетърговски/ цели, при условие, че запази всички индивидуализиращи белези за търговска марка и принадлежност на чужди права на интелектуална собственост.

4. Правото на достъп на Потребителя до съдържанието не включва правото:
(a). то или част от него да се копира или възпроизвежда в електронен или печатен вариант в друг уеб сайт, електронен бюлетин, мейлинг лист, сървър или друго устройство за съхранение на данни без изричното писмено съгласие на „Клуб Спийд принт” ООД или издателя на съответното списание;
(b). то или част от него да се променя, препубликува, разпространява, препродава, използва за създаване на производни материали, без изричното писмено съгласие на „Клуб Спийд принт” ООД или издателя на съответното списание;
(c). от него да се премахват знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост.

5. Потребителят безусловно и неотменимо се съгласява, че свалянето или отпечатването на съдържание от Сайта, защитено от авторско право, не означава придобиване на право на собственост върху съответното съдържание и то не може да се разпространява, препродава, използва за създаване на производни материали, без изричното писмено съгласие на Клуб Спийд принт ООД.

6. За да препубликува, възпроизвежда, копира, разпространява в електронен или печатен вариант собственото съдържание на Клуб Спийд принт ООД, Потребителят трябва да има изричното писмено съгласие на издателя на съответното издание.

7. При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, съгласно предходните алинеи, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост, Потребителят дължи на Клуб Спийд принт ООД обезщетение за всички вреди, които са пряка и непосредствена последица от нарушението, съгласно Закона за авторското право и сродните му права.

IV. ЦЕНИ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ И УСЛОВИЯ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАПЛАТЕНИ ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ СУМИ

1. Всички цени на Сайта са обявени в български левове и с включен данък добавена стойност (в случай, че се дължи такъв). 

2. Дължимата от Потребителя цена е посочената в заявката за покупка към момента на подаване на заявката.

3. Потребителят плаща дължимата цена авансово в лева по някой от следните начини:
(a). Чрез банкова карта чрез виртуален пос терминал (ОББ);
(b). По банков път на посочена от Издателството сметка;
(c). Чрез разплащателната система на ePay.bg;
(d). В брой на място на адреса на Издателството;
(е). Системата за разплащане easypay.bg
(f). Системата за разплащане paypal.com

4. При плащане по банков път Потребителят заплаща цената на закупените от него продукти в срок до 5 (пет) работни дни от подаване на заявката. Издателството предоставя достъп до съответните издания до 24 часа след постъпване на плащането в сметката.
5. При заплащане чрез банкова карта и чрез разплащателните системи на ePay.bg, easypay.bg и  paypal.com достъпа до закупените електронни издания се получава автоматично след приемане на плащането. 

6. Потребителят има право на достъп до всеки закупен електронен брой минимум от 3 месеца. Ако достъпът на Потребителя до Сайта е прекратен от „Клуб Спийд принт” ООД предварително, на Потребителя ще му бъде възстановен неизползвания след прекратяването остатък от предплатената сума в разумен срок, освен ако прекратяването се дължи на нарушаване на настоящите Общи условия.

7. При невъзможност да достави закупения от Потребителя продукт, „Клуб Спийд принт” ООД възстановява в пълен размер заплатената от Потребителя сума за закупуване на съответния продукт в разумен срок.

8. В случай, че издание за което сте абониран спре да излиза, „Клуб Спийд принт” ООД се задължава да съдейства за възстановяване на част от цената от издателстеля на спрялото ЕЛЕКТРОННО СПИСАНИЕ. 

8. Ако Потребителят изрази желание достъпът му до Сайта да бъде прекратен, независимо от причината, „Клуб Спийд принт” ООД не дължи на Потребителя възстановяване на неизползвания до времето на прекратяването остатък от предплатената сума.

9. Възстановяване на заплатени от потребителя суми става само към кредитната /дебитна/ карта, с която е направена първоначално покупката или към банковата сметка, от която първоначално е преведена сумата от Потребителя.

V. РЕГИСТРАЦИЯ, ПАРОЛИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

1. За да получи достъп до услугите на Сайта и правото да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите на сайта продукти, Потребителят следва предварително да се регистрира като попълни съответната форма за регистрация (регистрационна форма), достъпна в реално време (онлайн) на страниците на Сайта и да изрази съгласие с настоящите Общи условия.

2. При попълване на регистрационната форма Потребителят се задължава да предостави пълна, вярна, истинска и точна информация, както и да уведоми Издателството в случай на промяна в тази информация.

3. Чрез отбелязване в полето „Прочетох и съм съгласен с условията" и натискане на виртуалния бутон „Продължи", Потребителят извършва електронно изявление, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги безусловно и се задължава да ги спазва.

4. Всяка регистрация е само за един Потребител. Потребителят не може да споделя своето потребителско име и парола с друг потребител, нито да прехвърля абонамента си. „Клуб Спийд принт” ООД не позволява достъп до сайта на много потребители през едно потребителско име и парола. При регистриране на подобен случай „Клуб Спийд принт” ООД може да прекрати достъпа до сайта на съответния Потребител без уведомление и без допълнителни задължения към него.

5. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ предостави фалшива, неточна, неактуална или непълна информация, САЙТЪТ има право да закрие и/или изтрие информацията без специално уведомяване и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои УСЛУГИ.

6. Клуб Спийд принт ООД си запазва правото да отстрани потребителски профили, които по своя преценка счита за неприемливи, както и в случай, че има основателни съмнения за нарушаване на настоящите Общи условия.

7. С оглед сигурността и защитата на личния живот на своите ПОТРЕБИТЕЛИ, „Клуб Спийд принт” ООД уведомява родителите, че УСЛУГИТЕ са предоставени на най-широка публика и че определянето на подходящите УСЛУГИ за ползване от страна на техните деца, е тяхна отговорност.

 VI. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ. ПОЛИТИКА ЗА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ.

1. „Клуб Спийд принт” ООД е вписан в „Регистъра за администриране на лични данни и водените от тях регистри", съобразно Закона за защита на личните данни.

2. Приемайки настоящите Условия ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, които са регистрирали потребителско име и парола изрично се съгласяват предоставените от тях ЛИЧНИ ДАННИ да бъдат обработвани от САЙТЪТ по електронен път - в случай на поискана доставка на стока или услуга и при необходимост от помощ от служител на„Клуб Спийд принт” ООД

3. Всички доброволно предоставени от ПОТРЕБИТЕЛЯ ДАННИ както и други ДАННИ, които го идентифицират в процеса на ползване на УСЛУГИТЕ се съхраняват, обработват и използват от САЙТЪТ за целите на поддръжка на определени функционалности на предоставената УСЛУГА или РЕКЛАМА.

4. „Клуб Спийд принт” ООД изрично уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ, че не е упълномощил лица, които могат да получават ЛИЧНИ ДАННИ на ПОТРЕБИТЕЛЯ с рекламни или каквито и да било други цели, без съгласие на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

5. „Клуб Спийд принт” ООД си запазва правото да използва IP адресите на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо за изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите условия.

6. Личната кореспонденция на потребителите е строго конфиденциална и няма да бъде нарушавана, променяна или четена без изричното съгласие и/или указание на потребителя.

VII. ДОСТЪП, ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ И ПАРОЛА, СИГУРНОСТ

1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава желаните от него ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ (ако същото е свободно) и ПАРОЛА за достъп до всички УСЛУГИ на САЙТА, след като извърши процеса на регистрация.

2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е отговорен за поддържане на конфиденциалността на получените ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ и ПАРОЛА и е изцяло отговорен за всички дейности, достъпът, до които се извършват с неговите ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ и ПАРОЛА.

3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да уведоми незабавно САЙТА за всяко неоторизирано използване на ПОТРЕБИТЕЛСКОТО си ИМЕ и ПАРОЛА или за всяко друго нарушаване на сигурността. Също така се съгласява да прекратява достъпа до УСЛУГИТЕ (Изход) в края на всяка сесия (след използването им).

4. В случай на загубване (забравяне) на ПАРОЛАТА, САЙТЪТ предлага опция за възстановяване на паролата на акаунта при правилно въвеждане от ПОТРЕБИТЕЛЯ на електронната поща асоциирана с акаунта при регистрация.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ

1. Всяка от страните може да прекрати настоящия Договор по всяко време независимо от причината за това.

2. „Клуб Спийд принт” ООД е в правото си да прекрати достъпа на Потребителя до услугите на сайта, без това да поражда задължения към Потребителя, включително, но не само в случаите, когато „Клуб Спийд принт” ООД прецени, че Потребителят извършва неправомерни действия или нарушава разпоредбите на настоящите Общи условия.

3. Прекратяването на достъпа до Сайта, независимо от причината, може да стане без предварително известие от страна на „Клуб Спийд принт” ООД, което е в правото си да деактивира или изтрие профила на Потребителя и всякаква информация, свързана с него, както и да забрани бъдещ достъп до Сайта.
4. Прекратяването на достъпа до Сайта не освобождава Потребителя от изискванията и задълженията в Раздел III от настоящите Общи условия. 

IX. ДРУГИ

1. „Клуб Спийд принт" ООД си запазва правото да променя технологията и дизайна на предоставяните услуги на САЙТА без предварително известяване.

2. „Клуб Спийд принт" ООД си запазва правото да изпраща на потребителите на САЙТА административни съобщения, системни съобщения, свързани с нови УСЛУГИ или с промени в условията и начините за използване на сегашните УСЛУГИ. Тези комуникации се считат за част от използването на услугите и Вие не сте в състояние да се отпишете да не ги получавате.

3. Регистрирайки се в САЙТА Вие давате своето съгласие да получавате информационни бюлетини от сайтовете под формата на електронни съобщения, СМС и др. подобни на доброволно посочените от Вас електронни адреси, телефони и др. При всяко подобно уведомяване „Клуб Спийд принт" ООД ще Ви предоставя възможност за да се откажете за в бъдеще от получаването на конкретния информационен бюлетин.

4. Относно съдържанието на всички реклами, фигуриращи в САЙТА, както и за запазените търговски марки, които те касаят, отговорност носят единствено рекламодателите.

5. САЙТЪТ си запазва правото да изтрие създадено от ПОТРЕБИТЕЛЯ потребителско име, ако последният не бъде използван в продължение на 12 месеца и няма активност в сайта.

6. Предвид международния характер на мрежата Интернет и че САЙЪТЪТ е свързан с тази мрежа, Клуб Спийд принт ООД не гарантира, че потокът информация към и от e-spisanie.com няма да бъде следен и записван от трети страни, освен в случаите, в които се използва SSL (криптирана връзка), при която защитата на връзката се осъществява, съгласно международния SSL сертификат.

X. ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

1. С оглед периодично допълване и модификации на услугите, тяхното усъвършенстване и разширяване, както и във връзка с възможни законодателни промени, които рефлектират върху тях, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от „Клуб Спийд принт" ООД. Тази промяна може да се извършва и при изменение на вида, естеството или технологията на предоставяните услуги, както и при изменение в икономическите условия.

2. При извършване на промени в Общите условия, „Клуб Спийд принт" ООД довежда до знанието на ПОТРЕБИТЕЛЯ извършените промени чрез публикуването им на САЙТА. „Клуб Спийд принт" ООД предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ двуседмичен срок да се запознае с промените в Общите условия.

3. Тези Общи условия, както и бъдещи изменения в Общите условия, се прилагат и за заварените регистрирани ПОТРЕБИТЕЛИ към датата на влизането им в действие. Регистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ имат възможността да заявят в срока по предходния член чрез изпращане на съобщение до „Клуб Спийд принт" ООД, че отхвърлят промените. В случай, че изявление за отхвърляне на промените не бъде получено от „Клуб Спийд принт" ООД, се счита, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е обвързан от тях. Заявяването от страна на регистриран ПОТРЕБИТЕЛ, че не е съгласен с промените в Общите условия, ще води до автоматично прекратяване на договора между ПОТРЕБИТЕЛЯ и „Клуб Спийд принт" ООД за ползване на услугите, предоставяни чрез САЙТА, при което „Клуб Спийд принт" ООД има право да спре незабавно достъпа на съответния ПОТРЕБИТЕЛ до потребителския му профил, да прекрати регистрацията му и да изтрие от сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание.

Настоящите Общи условия са одобрени от управителя на Клуб Спийд принт ООД и влизат в сила считано от 10.09.2012 г.

 

________________________________________________________________________________________________

MastercardVisa                                                                   Mastercard SecureVisa Verificated

Инструкция за онлайн пазаруване

1. Изберете брой или броеве, които искате да четете онлайн като натиснете бутона „Добавете в количката". Броевете, достъпни в електронен вариант, се намират в менюто „Виртуална книжарница".

2. Ако искате да се абонирате, влезте в менюто „Избери своя абонамент". От падащото меню изберете списанието, след което изберете за колко месеца искате да бъде абонамента. Ще се появи прозорец, в който трябва да изберете брой, от който да започне да ви тече абонамента.

3. След като сте направили Вашия избор, натиснете бутона „Количка". Ще се появи списък с избраните от Вас стоки. Можете да премахнете някое списание, да се върнете в „Виртуална книжарница", за да добавите други списания или абонаменти, или да преминете към приключване на поръчката, като натиснете бутона „Плати".

4. Системата ще Ви покани да се регистрирате или логнете в сайта в случай, че вече имате направена регистрация. Ако вече имате регистрация, използвайте формата за вход. Ако все още не сте се регистрирали, използвайте формата за регистрация.

5. Вече сте в страницата „Плащане". Тук следва да попълните Вашите данни, след което да изберете начина на плащане. Възможни са следните вариантите на плащане:

- чрез ePay.bg
ePay.bg е Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки. За да може да извършите плащане по този начин, е необходимо да имате регистрация в ePay.bg.

При успешна транзакция на екран се визуализира транзакционна бележка, която разпечатвате или запазвате. Автоматично получавате достъп до закупените електронни броеве.

- с банкова карта
При заплащане с банкова карта се отваря платежна страница на обслужващата ни банка (ОББ), където въвеждате данните на вашата карта .

Ако сте регистрирани в схемите за автентикация Veryfied by VISA или MasterCard SecureCode се отваря автентикационна страница на вашата банка Издател, където въвеждате паролата си за автентикация.

При успешна транзакция на екран се визуализира транзакционна бележка, която разпечатвате или запазвате. Автоматично получавате достъп до закупените електронни броеве.

- с банков превод
Ако изберете плащане с банков превод, следва да преведете по изписаната банкова сметка сумата на вашата поръчка. Задължително трябва да изпишете номера на поръчката в платежното нареждане. След получаване на плащането в сметката ни, в срок до 2 работни дни ще Ви бъде активиран достъп до закупените броеве.

 

________________________________________________________________________________________________

MastercardVisa                                                                   Mastercard SecureVisa Verificated

Сигурно Online разплащане с банкови карти

Сигурността при въвеждане и пренос на картовите данни се осигурява чрез използване на SSL протокол за криптиране на връзката между нашия сървър и платежната страница на обслужващата ни банка (ОББ).

- Автентичността на вашата карта се проверява чрез въвеждането на код за сигурност (CVV2).

- В допълнение, за идентифицирането ви като картодържател, платежният сървър за електронна търговия на обслужващата ни банка поддържа схемите за автентикация на международните картови организации - Veryfied by VISA и MasterCard SecureCode, в случай, че сте регистрирани да ги използвате.

Банковите карти с които можете да направите on-line разплащане са: MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, Visa, Visa Electron, V PAY.
Моля, обърнете внимание, че вашата V PAY или MasterCard Electronic карта ще бъдат приети само ако са регистрирани за участие в схемите Verified by Visa или MasterCard SecureCode.

Моля проверете също така дали вашата карта е отворена от вашия издател за транзакции в Интернет.

Максималната сума за транзакция в сайта ни е 10 000 лева.

Данните, които клиентът трябва да попълни за плащане с карта, са:
- Данни за картата (номер, дата на валидност, 3-цифрен код за сигурност, име на картодържателя, адрес)
- Данни за автентикация (За идентифицирането ви като картодържател, платежният ни сървър за електронна търговия на обслужващата ни банка поддържа схемите за автентикация на международните картови организации - Veryfied by VISA и MasterCard SecureCode). В случай, че сте регистрирани от вашата банка издател в тези схеми за сигурност, на екрана ви ще се появи страница, където трябва да въведете вашата автентикационна парола.

ВАЖНО:

Транзакционната валута (тази, която се въвежда в платежната страница при покупка) е български лев.

e-spisanie.com НЕ събира картови данни и като търговец няма достъп до тях, а само обслужващата ни банка.

e-spisanie.com спазва стриктно политиката си за защита на личните данни на потребителите си, публикувана в общите условия, с които сте се съгласили при регистрация на сайта,

 

За връзка с отдел продажби:

София 1680
жк Борово, ул."Родопски извор" 56А, ет. 2, ап. 4
тел.: +359 2 489 08 21, 359 2 950 55 80
e-mail: sales@e-spisanie.com

Ще получите отговор за всеки Ваш въпрос в рамките на 24 часа.

 

________________________________________________________________________________________________

MastercardVisa                                                                   Mastercard SecureVisa Verificated